This message is available in English, isiXhosa and Afrikaans.  Please scroll to the language of your choice.

 

 

Drawing and writing are important ways for your child to learn to express their thoughts and ideas. Provide them with many opportunities to do this and let them see examples of you using writing in your everyday routine. These could include writing of shopping lists, birthday cards, messages to the teacher and even cell phone text messages.

 

Click below to listen to text

After your child has drawn a picture ask them to talk about their picture and then to write something about their picture. Give your child a bit of time to try and spell words as you guide them but don’t leave them to struggle if they feel like they can’t. Help your child by asking them to try to write the first sound of the words.

If your child is anxious about trying to write themselves, then ask if you can write some parts of their story for them. Write their words as they speak, so that they can see each of their words being written. Talking to your child about what they are writing will make them feel that what they have to say has value and is appreciated by you. This will grow their confidence to continue writing and will help them to prepare for the skills they need to use in their school and home environments.

 

 

Teken en skryf is belangrike maniere waarop kinders leer om hul gedagtes en idees uit te druk. Hulle moet talle geleenthede kry om dit te doen. Laat jou kind sien hoe jy skryfwerk in jou daaglikse roetine gebruik, byvoorbeeld om inkopielyste, verjaardagkaartjies, boodskappe aan die onderwyser en selfs selfoon-teksboodskappe te skryf.

 

Klik hieronder om na die teks te luister

Nadat jou kind ʼn prent geteken het, vra haar om oor haar prent te gesels en dan iets daaroor te skryf. Gee jou kind kans om te probeer om woorde te spel terwyl jy haar lei, maar moenie haar laat sukkel as sy voel sy kan dit nie doen nie. Help jou kind deur haar te vra om die eerste klank van die woorde te probeer skryf.

As sy angstig daaroor raak om self te skryf, vra haar of jy dele van haar storie namens haar kan skryf. Skryf haar woorde woord vir woord neer sodat sy kan sien dat elke woord geskryf word. As jy met haar gesels oor wat sy skryf, sal sy voel dat dít wat sy te sê het belangrik is en dat jy waarde daaraan heg. Dit sal haar selfvertroue laat ontwikkel sodat sy sal wil aanhou skryf en sal haar voorberei op die vaardighede wat sy in haar skool- en huisomgewing moet gebruik.

 


Ukuzoba nokubhala zindlela ezibalulekileyo zomntwana wakho ezincedisana nokuvelisa iingcinga neembono zakhe. Mnike ithuba elaneleneyo lokwenza oku khonukuze abone indlela othi ukusebenzise ngayo ukubhala wena xa usenza izinto zakho zesiqhelo. Ezi zinto zingaquka ukubhala uluhlu lwezinto oza kuzithenga, amakhadi omhla wokuzalwa, imiyalezo eya kutitshala kunye nemiyalezo ehanjiswa ngefoni.

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Emva kokuba ewuzobile umfanekiso umntwana wakho, mcele ukuba akuncokolele ngomfanekiso wakhe ze abhale into ethile emalunga nomfanekiso. Nika umntwana wakho ixesha khonukuze azame ukupela amagama njengokuba umkhokela kodwa ke kufuneka ungamyeki asokole xa engakwazi.

Mncedise umntwana wakho ngokuthi umcele ukuba azame ukubhala isandi sokuqala segama ngalinye. Ukuba ukhangeleka enexhala lokuzibhalela, mbuze ukuba ungambhalela na indawo ezithile zebali. Bhala amagama njengokuba ethetha ukuze abone igama ngalinye xa ulibhala. Ukuncokola nomntwana wakho ngezinto azibhalayo kumenza aqonde ukuba into aza kuyithetha ibalulekile kwaye uyayincoma. Oku ke kuza kukhulisa ukuzithemba kwakhe futhi aqhubeke ebhala. Kwakhona kuza kumnceda alungele izakhono aza kuzisebenzisa esikolweni nasekhaya.