This message is available in English, isiXhosa and Afrikaans.  Please scroll to the language of your choice.

 

 

For your child to learn to read and write they need to know the sounds that letters make. They also need to be able to pay attention for longer periods.

 

 

 

Click below to listen to text

Have fun practising one sound at a time when you play this game. Remember to say the letter sounds for example mmm for mask or monkey and sss for snake and sock.

If your child struggles to remember all the words before adding on another one, say the words with them until they are ready to try on their own. Stop playing if your child gets frustrated or loses interest. Remember, good listening takes practice!

 


Ukuze umntwana wakho akwazi ukufunda ukubhala nokufunda, kufuneka azi izandi ezenziwa ngoonobumba. Kufuneka futhi akwazi ukumilisela ingqondo kwinto ayenzayo ixesha elide.

 

 

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Zonwabise ngokuziqhelanisa nesandi esinye ngexesha xa udlala lo mdlalo. Khumbula ukubiza izandi ezenziwa ngoonobumba, umzekelo, m-m-m ku mama okanye ku mamela kunye no s-s-s ku sisi naku susa.

Xa umntwana wakho efumana ubunzima ekukhumbuleni onke la magama phambi kokuba ongeze elinye, wabize kunye naye amagama de akwazi ukuwabiza eyedwa. Yekani ukudlala xa umbona ukuba uphelelwa ngumdla okanye uyasokola. Uze ukhumbule ke ukuba ukuze umntu akwazi ukuphulaphula ngenyameko kufuneka aziqhelise kuqala!

 

 

Jou kind moet weet watter klanke letters maak om te leer lees en skryf. Hy moet ook vir langer tydperke kan konsentreer.

 

Klik hieronder om na die teks te luister

Dit is pret om saam met jou kind te oefen om een klank op ʼn slag te klank terwyl julle hierdie speletjie speel. Onthou om die letterklanke te sê, byvoorbeeld mmm vir masker en mamma en sss vir slang en sokkie.

As jou kind sukkel om al die woorde te onthou voordat hy nog een byvoeg, sê die woorde saam met hom totdat hy gereed is om dit op sy eie te probeer. Hou op speel as jou kind gefrustreerd raak of belangstelling verloor. Onthou, dit neem tyd om te leer om goed te luister!