This message is available in English, isiXhosa and Afrikaans.  Please scroll to the language of your choice.

 

 

The letter snake game helps children listen for and identify the first sound in words and then find the written letter that makes that sound.

 

 

Click below to listen to text

When using a dice some children might say the incorrect number the dice has landed on.. Help your child count the number of dots they see by touching each dot as they count. The same might happen when they move their counter on the board.

If your child moves too many or too few spaces or skips spaces as they count, help them slow down and move from one block to the next and stop when they have moved the correct number of spaces. Helping children read a dice and move the correct number of spaces is important for understanding how much or how small each number really is.

Click on the video below to learn how the game is played

 

 

 

Umdlalo woonobumba wenyoka uncedisa abantwana ukuba baphulaphule baze bachonge kwigama isandi ekugxilwe kuso ze emva koko bakhangele unobumba obhaliweyo owenza eso sandi.

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa abanye abantwana besenzisa idayisi banokubiza inani elingachanekanga elivezwe lidayisi. Mncedise ke umntwana wakho nibale kunye amachokoza abonisa inani ngokuthi niphathe ichokoza ngalinye njengokuba ewabala.

Basenokuphinda babale ngokungachanekanga xa behambisa into yokubala kwibhodi. Ukuba umntwana wakho uyihambisa kwizithuba ezininzi okanye kwezimbalwa okanye uyazitsiba ezinye xa ebala, mncedise ahambise ngokucotha asuke kwenye ibhloko aye kwenye nize nime xa ehambise kwizithuba ezichanekileyo. Ukuncedisa abantwana ukuba bakwazi ukufunda idayisi nokuhambisa into yokubala kwizithuba ezichanekileyo kubalulekile kuba kuyamnceda umntwana abone ukuba inani ngalinye lingakanani.

 

 

 

Die Letterslang-speletjie help kinders om vir die eerste klank in woorde te luister, dit te identifiseer, en dan die geskrewe letter te vind wat daardie klank maak.

 

Klik hieronder om na die teks te luister

Wanneer kinders met ʼn dobbelsteen speel, sal party die verkeerde getal sê waarop die dobbelsteen geland het. Help jou kind om die kolletjies te tel deur aan elke kolletjie te raak terwyl hy tel.

Dieselfde kan gebeur wanneer hy sy speelmunt op die bord skuif. As jou kind te veel of te min spasies skuif of spasies oorslaan terwyl hy tel, moet jy hom help om stadiger te tel en van een blok na die volgende te beweeg, en dan te stop wanneer hy die regte hoeveelheid spasies beweeg het. Wanneer kinders ʼn dobbelsteen lees en die regte hoeveelheid spasies in ʼn speletjie aanskuif, begin hulle verstaan hoeveel of hoe klein elke getal werklik is.

Klik op die video hieronder om te leer hoe die spel gespeel word