This message is available in English, isiXhosa and Afrikaans.  Please scroll to the language of your choice.

 

 

This activity is a fun way to help your child listen carefully. When you give your child a chance to ask questions, they get a chance to think carefully too.

 

 

Click below to listen to text

Collect objects that are safe for your child to handle. Give your child these three clues for every object you describe:
Where in the house it can be found.
What it is used for.
The sound you hear at the beginning of the word.
If they need more clues, help your child to ask you questions like “Is it hard? Soft? Fluffy? Prickly? Cold? Smooth? Rough?” After taking the object out of the bag, a fun question could be, “What else could it be used for?”
What a great way to build your child’s vocabulary!

 

 

Hierdie aktiwiteit is ʼn prettige manier om jou kind te help om goed te luister. Wanneer jy jou kind ʼn kans gee om vrae te vra, kry hy ook ʼn kans om goed na te dink.

 

Klik hieronder om na die teks te luister

Versamel voorwerpe wat jou kind veilig kan hanteer. Gee vir jou kind hierdie drie leidrade vir elke voorwerp wat jy beskryf:
Waar in die huis dit gevind kan word
Waarvoor dit gebruik word
Die klank wat jy aan die begin van die woord hoor.
As jou kind nog leidrade benodig, kan jy hom help om vir jou vrae te vra, soos “Is dit hard? Sag? Wollerig? Stekelrig? Koud? Glad? Grof?” Nadat jou kind die voorwerpe uit die sak gehaal het, kan ʼn prettige vraag wees: “Waarvoor kan dit nog gebruik word?”
Wat ʼn wonderlike manier om jou kind se woordeskat uit te brei!

 

 


Lo msebenzi uyonwabisa kwaye uncedisana nomntwana wakho ukuba akwazi ukuphulaphula ngenyameko. Xa umnika ithuba lokubuza imibuzo umntwana wakho, naye utsho afumane ithuba lokucinga ngenyameko.

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Qokelela izinto ezingenabungozi anako ukuziphatha umntwana wakho. Nika umntwana wakho izikhokelo ezithathu ezimalunga nento nganye oyichazayo:
Apho inokufumaneka khona endlwini.
Isetyenziselwa ntoni.
Isandi sokuqala osivayo xa liqala igama.
Xa efuna ezinye izikhokelo, mncedise umntwana wakho abuze imibuzo efana nale, “Ingaba iqinile? Ithambile? Intofontofo? Iyahlaba? Iyabanda? Igudile? Irhabaxa?” Emva kokuba uyikhuphile engxoweni into leyo, ungabuza lo mbuzo, “Yiyiphi ke enye into esinokuyisebenzisa kuyo?”
Le yindlela elungileyo yokukhulisa isigama somntwana wakho!