There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

TIME Grade R

Term 2 Message 1

Good questions can help you and your child talk about stories. They build your child’s thinking and language skills.

Click below to listen to text

Use the questions in the weekly planner to help you start a conversation about the big picture story. Here is an example of a conversation you and your child could have. You: What is everyone doing at the market? Child: The man and woman are eating. You: Yes, it looks like they’re eating hamburgers and drinking cooldrink from a can. I wonder what else they will do after they have their lunch. What do you think? Child: I see a man selling fruit and vegetables. You: Yes, I see he is selling apples, oranges and tomatoes. If we were at the market, I’d like to buy some oranges, they’re my favourite. What would you like to buy from him? Give your own ideas and feelings about what you see as well.

 

 

TIME IBanga R

Ummyalezo woku-1

Imibuzo efanelekileyo inganinceda nomntwana wakho nitsho nikwazi ukuncokola ngamabali. Imibuzo iphuhlisa ukucinga komntwana wakho nezakhono zolwimi.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.

Sebenzisa imibuzo ekwisicwangciso seveki ukuze ukwazi ukuqhuba incoko emalunga nebali lomfanekiso omkhulu. Nangu umzekelo wencoko eninokuba nayo nomntwana wakho. Wena: Benza ntoni abantu emarikeni? Umntwana: Utata nomama bayatya. Wena: Ewe, kukhangeleka ngathi batya iibhega futhi basela isiselo esibandayo esisetotini. Inokuba baza kwenza ntoni bethu bakugqiba ukutya isidlo sabo sasemini. Ucinga ntoni? Umntwana: Ndibona indoda ethengisa iziqhamo kunye nemifuno Wena: Ewe, ndibona ukuba uthengisa ama-apile, iiorenji kunye neetumato. Ukuba besisemarikeni bendiza kuthenga iiorenji, ndiyazithanda kakhulu. Wena ubuza kuthenga ntoni kuye? Nika ke nawe ezakho iimbono nezimvo malunga nokubonayo.

 

 

TIME Graad R

Boodskap 1

Goeie vrae kan jou en jou kind help om oor stories te gesels. Stories ontwikkel jou kind se denk- en taalvaardighede.

Klik hieronder om na teks te luister

Gebruik die vrae in die weekbeplanner om jou te help om oor die grootprentstorie te gesels. Hier volg ’n voorbeeld van ’n gesprek wat jy met jou kind kan hê. Jy: Wat doen almal by die mark? Kind: Die man en vrou eet. Jy: Ja, dit lyk of hulle hamburgers eet en koeldrank uit ’n blikkie drink. Ek wonder wat gaan hulle doen nadat hulle middagete geëet het? Wat dink jy? Kind: Ek sien ’n man wat vrugte en groente verkoop. Jy: Ja, ek sien hy verkoop appels, lemoene en tamaties. As ons by die mark was, sou ek lemoene gekoop het – ek is mal oor lemoene. Wat sou jy by hom wou koop? Vertel ook vir jou kind wat jy dink en voel oor dit wat jy sien.