Time Message Two Grade R Term Two 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

TIME Grade R

Message 2

Writing and drawing takes thinking and planning, it is fun for children and is real brain work!

Click below to listen to text

When children draw they realise that something real can be represented by a picture on paper. This is an important step for young children. The first time a child starts drawing, they may just make marks on the paper. It is important to encourage and support children at this stage and not to criticize their drawings or ask them to make it look better by copying your own drawing.
Help your child to think about what they want to draw and then let them have a try. They may use scribbles and markings that represent letters and this is as it should be. Give your child praise and encouragement on their journey to becoming a writer.Read More

 

 

TIME IBanga R

Umyalezo wezi-2

Ukubhala nokuzoba kufuna umntu acinge kwaye acwangcise, kuyabonwabisa abantwana futhi kusebenzisa ingqondo!

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa abantwana bezoba bafumanisa ukuba into yokwenyani inako ukuba ngumfanekiso osephepheni. Eli ke linyathelo elibalulekileyo kubantwana abaselula. Xa umntwana ezoba okokuqala, usenokwenza nje imikrwelo ephepheni. Kubalulekile ke ukuba bakhuthazwe baxhaswe abantwana kwesi sigaba ingagxekwa imizobo yabo okanye ubacele ukuba bayiphucule ngokukopa kowakho umzobo. Mncedise umntwana wakho acinge ngento anqwenela ukuyizoba uze umyeke ke azame.Read More

 

 

TIME Graad R

Boodskap 2

Skryf en teken verg dink en beplanning. Kinders vind dit prettig en dit is regte breinwerk!
.

Klik hieronder om na teks te luister

Wanneer kinders teken, besef hulle dat iets wat regtig bestaan deur ʼn prent op papier voorgestel kan word. Dit is ʼn belangrike stap vir jong kinders. Wanneer kinders vir die eerste keer begin teken, maak hulle gewoonlik net merke op die papier. Dit is belangrik om kinders in hierdie fase aan te moedig en te ondersteun en nie hul tekeninge te kritiseer of hulle te vra om dit beter te laat lyk deur jou tekening na te boots nie.
Help jou kind om na te dink oor dít wat sy wil teken en laat haar probeer. Sy gebruik dalk krabbels en merke om letters voor te stel, en dit is hoe dit moet wees. Read More