Time Message Two Grade R Term Two 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

TIME Grade R

Message 2

Writing and drawing takes thinking and planning, it is fun for children and is real brain work.

Click below to listen to text

The first time a child starts drawing, they may just make marks on the paper. Encourage and support your child at this stage. Help your child to think about what they want to draw and then let them have a try. They may use scribbles and markings that represent letters and this is as it should be. Talk to your child about their drawings and their writing attempts. This will help to build your child’s vocabulary and also give them a chance to feel proud of what they have done.

 

 

TIME IBanga R

Wesi- 2

Ukubhala nokuzoba kufuna umntu acinge kwaye acwangcise, kuyabonwabisa abantwana futhi kusebenzisa ingqondo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa umntwana ezoba okokuqala, usenokwenza nje imikrwelo ephepheni. Mkhuthaze futhi mxhase umntwana wakho kwesi sigaba. Mncedise umntwana wakho acinge ngento anqwenela ukuyizoba uze umyeke ke azame. Angasebenzisa amarhoqololo nemikrwelo emele oonobumba. Ncokola nomntwana wakho ngemizobo yakhe nangemizamo yakhe yokubhala. Oku ke kuza kuncedisa ekukhuliseni isigama somntwana wakho kwaye uza kutsho azingce ngomsebenzi awenzileyo.

 

 

TIME Graad R

Boodskap 2

Skryf en teken verg dink en beplanning. Kinders vind dit prettig en dit is regte breinwerk!

Klik hieronder om na teks te luister

Wanneer kinders vir die eerste keer begin teken, maak hulle gewoonlik net merke op die papier. Dit is belangrik om kinders in hierdie fase aan te moedig en te ondersteun. Help jou kind om na te dink oor dít wat hulle wil teken en laat hulle probeer. Hulle maak dalk krabbels en merke om letters voor te stel, en dit is hoe dit moet wees. Gesels met jou kind oor hul tekeninge en skryfpogings. Dit sal jou kind se woordeskat uitbrei en hulle ’n kans gee om trots te voel op wat hulle gedoen het.