Time Message Five Grade 1 Term Two 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

Time Grade 1

Message 5

 

Children need lots of practice to write letters and numbers. Here are a few ideas to make this fun!

Click below to listen to the text

Let your child use all of their senses to practice forming letters and numbers. Give your child practice forming letters and numbers by using big body movements.
You can say, “Can you curl your body like a snake to make a /s/?”
“Can you use your body to make the number 9? Let’s do it together!”Read More


 

 

TIME Graad 1

Boodskap 5

 

Kinders het baie oefening nodig om letters en getalle te leer skryf. Hier is ʼn paar idees om dit pret te maak!

Klik hieronder om na teks te luister

Laat jou kind al sy sintuie gebruik om te oefen om letters en getalle te vorm. Laat hom dit oefen deur groot liggaamsbewegings te maak.
Jy kan sê, “Kan jy jou lyf soos ʼn slang opkrul om ʼn /s/ te maak?”
“Kan jy jou lyf gebruik om die getal 9 te maak? Kom ons doen dit saam!”
Vorm die letter in kleiner bewegings op jou kind se hand en vra hom dan om dit in jou hand te vorm. Read More

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku-5

 

Abantwana bafuna ixesha elaneleyo lokuziqhelanisa nokubhala oonobumba namanani. Nazi iingcebiso zokukwenza konwabise oku!

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Nika umntwana wakho ithuba lokuba asebenzise zonke iziva-mvo zakhe aziqhelanise nokwakha oonobumba namanani. Makakwenze oku ngokwenza iintshukumo ezinkulu zomzimba.
Usenokuthi kuye, “Ungazisonga okwenyoka wenze isandi u /s/?’
“Ungawusebenzisa umzimba wakho wakhe ngawo inani isi-9? Masenze kunye!”Read More