Time Message Seven Grade 1 Term Two 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

Time Grade 1

Message 7

Good questions can help you and your child talk about stories. They build your child’s thinking and language skills.

Click below to listen to the text

Use the questions in the weekly planner to help you start a conversation about the Big picture story. This is a good opportunity to introduce new words and ideas as you talk with your child.
You can ask your child, “What is happening in the picture?”
Your child might say, “The child is behind the door.”Read More


 

 

TIME IBanga 1

Umyalezo wezi-7

 

Imibuzo efanelekileyo inganinceda kakhulu nomntwana wakho nitsho nikwazi ukuncokola ngamabali.

Imibuzo iphuhlisa ukucinga nezakhono zolwimi.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Sebenzisa imibuzo ekwisicwangciso seveki eza kukunceda uqalise incoko emalunga nebali lomfanekiso omkhulu. Eli lithuba elilungileyo lokuchaza amagama amatsha kwakunye neengcamango ezithile njengokuba uncokola nomntwana wakho.
Usenokumbuza uthi, “Kwenzeka ntoni emfanekisweni?”
Umntwana wakho usenokuthi, “Umntwana usemva kocango.”Read More


 

 

TIME Graad 1

Boodskap 7

 

Goeie vrae kan jou en jou kind help om oor stories te gesels. Stories ontwikkel jou kind se denk- en taalvaardighede.

Klik hieronder om na teks te luister

Gebruik die vrae in die weekbeplanner om jou te help om ʼn gesprek oor die Groot prent-storie aan die gang te sit. Dit is ʼn goeie geleentheid om nuwe woorde en idees bekend te stel terwyl jy met jou kind gesels.
Jy kan jou kind vra, “Wat gebeur in die prent?”
Jou kind sal dalk antwoord, “Die kind is agter die deur.”Read More