Time Message Seven Grade R Term Two 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

TIME Grade R

Message 7

 

Young children have to learn to hear the beginning or focus sounds in words. This will help them when they begin to read.

Click below to listen to text

Remember to say the sound a letter makes and not the letter’s name. Emphasise the focus sound as you say the word. For example when you say “ Find a scarf, socks and a stick in the picture”, emphasise the s-s-s-s to help your child hear the focus sound in the words. When you ask your child to name other things in the picture and to say the beginning or focus sound, help them when they get stuck. Read More

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku-7

 

Ngoku ke LIXESHA lokuba sifunde kunye kwindawo enomtsalane nezakwakha ubuhlobo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Nceda ke ukhumbule ukubiza isandi esenziwa ngunobumba. Gxininisa kwisandi ekugxilwe kuso njengokuba ulibiza igama. Umzekelo xa usithi, “Khangela isonka, isuphu nesiselo emfanekisweni” gxininisa ku s-s-s-s ngenjongo zokuncedisa umntwana wakho eve isandi amagama agxile kuso. Xa umcela ukuba abize ezinye izinto ezisemfanekisweni ze abize isandi ekugxilwe kuso, mncedise xa engakwazi. Musa ukumyeka asokole futhi akhathazeke.Read More

 

 

TIME Graad R

Boodskap 7

 

Jong kinders moet leer om die begin- of fokusklanke in woorde te hoor. Dit sal hulle help wanneer hulle begin lees.

Klik hieronder om na teks te luister

Onthou om die klank te sê wat ʼn letter maak, en nie die letter se naam nie. Beklemtoon die fokusklank wanneer jy die woord sê. Byvoorbeeld, wanneer jy sê, “Soek ʼn serp, sokkies en ʼn stok in die prent”, moet jy die s-s-s-s beklemtoon om jou kind te help om die fokusklank in die woorde te hoor. Read More