Time Message Eight Grade 1 Term Two 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

Time Grade 1

Message 8

 

When your child is finished drawing, ask them if they would like to write a sentence about their picture.

Here are some ways to help them write.

Click below to listen to the text

If your child gives a one word answer, help them think of a sentence.
You could ask, “What do you want to say about the snail you drew?”
Help your child use their fingers to count each word in their sentence. Draw a line for each word and let them try to write new words.
Help your child by saying, “What sound does that word start with? Can you hear any other sounds?”Read More


 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku-8

 

Xa egqibile ukuzoba umntwana wakho, mbuze ukuba angathanda na ukubhala isivakalisi esimalunga nomzobo wakhe.

Nazi iindlela onokumnceda ngazo abhale.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa umntwana wakho ephendula umbuzo ngegama elinye, mncedise acinge ngesivakalisi.
Ungabuza uthi, “Ingaba ufuna ukuthini ngento oyizobileyo?”
Mncedise ke umntwana wakho abale ngeminwe igama ngalinye elikwisivakalisi sakhe. Zoba umgca phantsi kwegama ngalinye uze umnike ithuba lokubhala amagama amatsha.Read More


 

 

TIME Graad 1

Boodskap 8

 

Wanneer jou kind klaar geteken het, vra hom of hy ʼn sin oor die prent wil skryf.

Hier is ʼn paar idees om hom te help skryf.

Klik hieronder om na teks te luister

Help jou kind om aan ʼn sin te dink as hy ʼn eenwoord-antwoord gee.
Jy kan vra, “Wat wil jy sê oor die slak wat jy geteken het?”
Help jou kind om sy vingers te gebruik om elke woord in sy sin te tel. Trek ʼn strepie vir elke woord en laat hom probeer om nuwe woorde te skryf.Read More