Time Message Eight Grade R Term Two 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

TIME Grade R

Message 8

 

Talk to your child about their drawings and attempts at writing.

This shows your child that you value and appreciate what they have to say.

Click below to listen to text

Help your child talk about their drawing.
You could say, “Tell me about your picture.”
Or you could take note of something they have drawn and say, “I like the colours you’ve used for your favourite t-shirt. Tell me what else you’ve drawn.”Read More

 

 

TIME Graad R

Boodskap 8

 

Gesels met jou kind oor sy tekeninge en skryfpogings.

Dit wys vir jou kind dat dít wat hy te sê het belangrik is.

Klik hieronder om na teks te luister

Help jou kind om oor sy tekening te praat.
Jy kan sê, “Vertel my van jou prent.”
Jy kan ook kommentaar lewer op iets wat hy geteken het en byvoorbeeld sê, “Ek hou van die kleure wat jy vir jou gunsteling hemp gebruik het. Vertel my wat jy nog geteken het.”Read More


 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku-8

 

Ncokola nomntwana wakho ngemizobo yakhe nangemizamo yakhe yokubhala.

Oku ke kubonisa umntwana wakho ukuba uyayithanda kwaye uyixabisile into aza kuyithetha.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Mncedise umntwana wakho ancokole ngomzobo wakhe.
Usenokuthi kuye, “Khawundichazele ngomfanekiso wakho.”
Okanye ungajonga into ethile ayizobileyo ze uthi, “Ndiyayithanda imibala oyisebenzise kule hempe. Khawutsho yiyiphi enye into oyizobileyo.”Read More


 

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku-1

 

Ngoku ke LIXESHA lokuba sifunde kunye kwindawo enomtsalane nezakwakha ubuhlobo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Iwotshi iyancinciza ngoku kwaye sele lifikile ixesha lokuba wena nomntwana wakho nonwabe futhi nifunde kunye kule nkqubo iTIME. Nikunye nomntwana wakho, khangelani indawo ethe cwaka, neniza kukhululeka xa nihleli kuyo nize nibeke bucala imizuzu engama-20 eniza kusebenza ngayo kunye ngaphandle kweziphazamiso.Read More