Time Message Nine Grade R Term Two 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

TIME Grade R

Message 9

 

Talk to your child about the colours and shapes that they see around them in their environment.

Look at the patterns they make.

Click below to listen to text

Recognising pattern and shape helps your child to recognise patterns that letters make when they are put together. This helps develop reading skills. Talk about the many different shapes your child can see around them, for example, the shape of the window, the ball or the box. Different colours, objects and shapes arranged in a repeated way can make a pattern.
Follow the instructions on the shape pattern template. Help your child name the different shapes and recognise the simple pattern.
You could say, “Can you see the pattern? Tell me what you see.”Read More

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku-9

 

Ncokola nomntwana wakho ngemibala neemilo abazibona kwindawo abahlala kuyo.

Jongani iipatheni ezenziwa yile mibala kwaneemilo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Ukukwazi ukubona iipatheni neemilo kuyamnceda umntwana wakho akwazi ukubona iipatheni zoonobumba xa bedityaniswe kunye. Oku ke kuphuhlisa isakhono sokufunda. Ncokolani ngeemilo ezahlukeneyo anokuzibona kwindawo ahlala kuyo umntwana wakho, umzekelo, imilo yefestile, ibhola okanye ibhokisi.
Imibala eyahlukileyo, izinto okanye iimilo ezibekwe ngendlela ethile ephindaphindayo zinokwenza ipatheni.
Landela imiyalelo ekwithempleyithi yepatheni yeemilo. Mncedise umntwana wakho abize iimilo ezahlukileyo ze ajonge neepatheni ezilula.
Usenokuthi kuye, “Ingaba uyayibona ipatheni? Ndichazele ubona ntoni.”Read More

 

 

TIME Graad R

Boodskap 9

 

Gesels met jou kind oor die kleure en vorms wat sy om haar in haar omgewing sien.

Kyk na die patrone wat hulle maak.

Klik hieronder om na teks te luister

Die herkenning van patrone en vorms help jou kind om die patrone raak te sien wat letters maak wanneer hulle saamgevoeg word. Dit help om leesvaardighede te ontwikkel. Gesels oor die verskillende vorms wat jou kind om haar sien, byvoorbeeld die vorm van die venster, die bal of die boks. Die rangskikking van verskillende kleure, voorwerpe en vorms op ʼn herhalende manier kan ʼn patroon vorm.
Volg die instruksies op die vormpatroon-templaat. Help jou kind om die verskillende vorms te benoem en die eenvoudige patroon raak te sien.
Jy kan sê, “Kan jy die patroon sien? Vertel my wat jy sien.”Read More