Time Message Two Grade 1 Term Three 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 2

Make playdough with your child, you will both have fun! Working with playdough strengthens the small muscles in your child’s hands and gives them opportunities to learn and to be imaginative and playful.

Click below to listen to the text

Look at the TIME parent poster and follow the instructions to make playdough. Read the instructions and talk together as you make the playdough. This will build your child’s oral language. Using playdough to form shapes, numbers and letters will give your child playful opportunities to practice these skills.

 

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku-2

Yenza kunye nomntwana wakho intlama yokudlala, xa ninobabini niza kukonwabela ukwenza intlama yokudlala! Ukusebenza ngentlama yokudlala komeleza izihlunu ezincinci kwizandla zomntwana wakho kwaye ufumana ithuba lokufunda, lokuzenzela umfanekiso-ntelekelelo kwakunye nethuba lokudlala.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Jonga ipowusta yabazali yeTIME uze ulandele imiyalelo yokwenziwa kwentlama yokudlala. Funda imiyalelo nize nincokole nomntwana ngelixa nisenza intlama yokudlala. Le ncoko iza kuphuhlisa ulwimi oluthethwa ngumntwana wakho. Umntwana wakho uza kufumana ithuba lokudlala nelokuziqhelanisa nezakhono ezithile xa esakha iimilo, amanani kunye noonobumba ngentlama yokudlala.

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 2

Maak saam met jou kind speeldeeg – julle sal baie pret hê! Die klein spiere in kinders se hande word versterk wanneer hulle met speeldeeg speel, en dit gee hulle geleenthede om te leer, hul verbeelding te gebruik en lekker te speel.

Klik hieronder om na teks te luister

Kyk na die TIME-ouerplakkaat en volg die instruksies om speeldeeg te maak. Lees die instruksies saam en gesels terwyl julle die speeldeeg maak. Dit sal jou kind se mondelinge taal ontwikkel. Die gebruik van speeldeeg om vorms, letters en getalle te maak, sal jou kind prettige geleenthede gee om hierdie vaardighede te oefen.