Time Message Four Grade 1 Term Three 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 4

Play the ordinal numbers game with your child. Then try to use ordinal numbers during your everyday interactions.

Click below to listen to the text

Ordinal numbers show the order or position in which things are lined up or set out, for example first, second, third. When you and your child play the ordinal numbers game they may not know all the words that describe the positions, for example sixth, seventh, eighth.

Use these words during the game but don’t expect your child to remember all of them straight away. The emphasis is on them understanding that things in different positions or order will have a different ordinal number name.
Practice these words during everyday activities. For example, “You wash first and then your sister will wash second.” “Let’s count in which order the family members arrive at the table to eat.” “Please pack away the dishes in this order: First the plates, second the cups, third the spoons, fourth the forks.”

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku-4

Dlalani nomntwana wakho umdlalo ogxile ekuboniseni ngokwenani ukuba into yeyesingaphi. Emva koko zamani ukusebenzisa amanani abonisa ukuba into yeyesingaphi kwiincoko zenu zemihla ngemihla.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Amanani abonisa ukuba into yeyesingaphi abonisa ulandelelwano okanye apho ikhoyo into, umzekelo, eyokuqala, eyesibini neyesithathu. Xa nidlala lo mdlalo nomntwana wakho usenokungawazi onke amagama achaza apho ikhoyo into, umzekelo, eyesithandathu, eyesixhenxe, eyesibhozo.

Eyona nto kufuneka kugxininiswe kuyo kukuba baqonde ukuba izinto ezikwiindawo ezahlukileyo okanye ezilandelelana ngokwahlukileyo ziza kunikwa amanani ahlukileyo.
Ziqhelaniseni ke nala magama xa nisenza imisebenzi yemihla ngemihla. Umzekelo, “Yiba ngowokuqala ukuhlamba ze udade wenu yena abe ngowesibini.”
“Masibale ukuba amalungu osapho alandelelene njani ukufika etafileni ukuza kutya.” Nceda upakishe izitya ngale ndlela: Iipleyiti mayibe zezokuqala ukupakishwa, iikomityi ibe zezesibini, amacephe ngawesithathu, iifolokhwe zezesine.”

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 4

Speel die Ordinaalgetal-speletjie met jou kind. Probeer dan om ordinaalgetalle tydens jul daaglikse interaksies te gebruik.

Klik hieronder om na teks te luister

Ordinaalgetalle wys die volgorde of posisie waarin dinge opgestel of uiteengesit is, byvoorbeeld eerste, tweede en derde. Wanneer jy en jou kind die Ordinaalgetal-speletjie speel, sal hy dalk nie al die woorde wat die posisies beskryf, soos sesde, sewende en agste, ken nie. Gebruik hierdie woorde tydens die speletjie, maar moenie verwag dat hy almal dadelik sal onthou nie. Dit is belangriker dat hy verstaan dat dinge wat in verskillende volgordes of posisies is verskillende ordinaalgetal-name sal hê.

Oefen hierdie woorde tydens daaglikse aktiwiteite. Byvoorbeeld, “Jy was eerste jou hande, jou sussie was haar hande tweede.” “Kom ons tel in watter volgorde kom die familie tafel toe om te eet.” “Pak asseblief die kombuisgoed in hierdie volgorde weg: Eerste die borde, tweede die koppies, derde die lepels, vierde die vurke.”