Time Message Seven Grade R Term Three 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade R

Message 7

A child with a good vocabulary and the ability to explain what they think or see will build strong language skills. Strong language skills will help your child to become a good reader and writer. Find fun ways to talk about words that describe people, places and things.

Click below to listen to the text

Go outside with your child and look through the binoculars they have made. Talk about what your child can see through the binoculars. Ask questions that encourage them to describe what they see.
For example: What do you see? What does it look like? What sound does it make? How would it feel if you could touch it? What is it used for? What is it doing?
You can have a turn with the binoculars as well. Your child might enjoy being the one asking you the questions!

 

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku-4

Umntwana onesigama esiphangaleleyo, okwaziyo nokuchaza into ayicingayo okanye ayibonayo uza kuba nezakhono zolwimi ezilungileyo. Izakhono zolwimi ezizizo ziza kumnceda umntwana wakho abe ngumntu okwaziyo ukufunda nokubhala. Khangela iindlela ezonwabisayo zokuncokola ngamagama achaza abantu, iindawo kunye nezinto.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Phuma nomntwana wakho phandle nijonge ngeebhayinotyhula azenzileyo. Ncokolani ngezinto ezinokubonwa ngumntwana wakho ngeebhayinotyhula. Mbuze imibuzo eza kumkhuthaza athethe achaze into ayibonayo.
Umzekelo: Ubona ntoni? Ikhangeleka njani le nto uyibonayo? Sinjani isandi sayo? Ingaba ingavakala njani xa unokuyiphatha? Isetyenziselwa ntoni? Yenza ntoni?
Nawe ungakhe ufumane ithuba lokujonga ngeebhayinotyhula. Umntwana wakho angonwaba kakhulu xa inguye obuza imibuzo!

 

 

TIME Graad R

Boodskap 4

Kinders met ʼn goeie woordeskat en die vermoë om te verduidelik wat hulle dink of sien, sal sterk taalvaardighede ontwikkel. Sterk taalvaardighede sal jou kind help om ʼn goeie leser en skrywer te word. Vind prettige maniere om te gesels oor woorde wat mense, plekke en dinge beskryf.

Klik hieronder om na teks te luister

Gaan saam met jou kind buitentoe en kyk deur die verkyker wat julle gemaak het. Gesels oor die dinge wat jou kind deur die verkyker sien. Vra vrae wat haar sal aanmoedig om die dinge te beskryf wat sy sien.
Byvoorbeeld: Wat sien jy? Hoe lyk dit? Watter klank maak dit? Hou sal dit voel as jy daaraan raak? Waarvoor word dit gebruik? Wat doen dit?
Jy kan ook ʼn beurt kry om deur die verkyker te kyk. Jou kind sal dit dalk geniet om die een te wees wat die vrae vra!