Time Message Eight Grade 1 Term Three 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 8

Children learn best when they are playing and having fun. Play word games together to help your child learn to sound out and spell words.

Click below to listen to the text

Play the Train game and have fun saying the word and finding the matching picture. Read the game instructions carefully. If you land on a word, move forward to find the matching picture and if you land on a picture, move backwards to find the matching word.

Click below to watch the video

 

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku-8

Abantwana bafunda ngcono xa bedlala bonwabile. Dlalani kunye imidlalo yamagama khonukuze uncedise umntwana wakho afunde ukubiza nokupela amagama.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Dlalani umdlalo weTrain nonwabele ukubiza igama ze nikhangele umfanekiso ohambelana nalo. Fundani ngenyameko imiyalelo yomdlalo. Ukuba uthe wafika kwigama, yiya phambili ukhangele umfanekiso ohambelana negama kanti ke ukuba uthe wafika emfanekisweni, buya umva ukhangele igama elihambelana nomfanekiso.

Cofa ngezantsi ukuze ubukele ividiyo

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 8

Kinders leer die beste wanneer hulle speel en pret het. Speel saam woordspeletjies om jou kind te help om woorde te klank en te spel.

Klik hieronder om na teks te luister

Speel die Trein-speletjie deur die woord te sê en die bypassende prent te soek. Lees die instruksies vir die speletjie goed deur. As jy op ʼn woord land, beweeg jy vorentoe om die bypassende prent te vind, en as jy op ʼn prent land, beweeg jy terug om die bypassende woord te vind.

Klik hieronder op die video