Time Message Two Grade 1 Term Four 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 2

 

Playing the Caterpillar games gives your child chances to practise reading common words that they will come across often.

Click below to listen to the text

If your child lands on a word that they struggle to read, gently tell them the word. The more you play these games with your child, the easier it will become for them to recognise these common words on sight. When children can recognise these words quickly, they will be able to read more fluently. When they can spell them with ease, it frees them to try to write more unfamiliar words.Read More


 

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku-2

 

Ukudlala imidlalo yombungu kunika umntwana wakho ithuba lokuziqhelanisa nokufunda amagama axhaphakileyo abaza kuhlangana nawo rhoqo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa umntwana efike kwigama ekunzima ukulifunda, mxelele kakuhle igama. Xa niyidlala qho le midlalo nomntwana wakho, kuza kuba lula kuye ukuchonga amagama asetyeniswa rhoqo xa ehlangana nawo. Xa abantwana bekwazi ukuwabona ngokukhawuleza la magama, baza kukwazi ukufunda ngokutyibilika.Read More

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 2

 

Die Ruspe-speletjies gee jou kind die kans om te oefen om algemene woorde te lees wat hy gereeld gaan teëkom.

Klik hieronder om na teks te luister

As jou kind op ʼn woord land wat hy sukkel om te lees, kan jy geduldig vir hom die woord sê. Hoe meer jy hierdie speletjies met jou kind speel, hoe makliker sal dit vir hom raak om hierdie algemene woorde dadelik te herken. Wanneer kinders hierdie woorde vinnig kan herken, kan hulle vlotter lees.Read More