Time Message Five Grade R Term Four 2022

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade R

Message 5

 

Play the Word bird game with your child. This will give them a fun way to practise saying the sounds that letters make. They will also practise naming things that begin with that sound. Watch the video. Find out how to guide your child if they can’t say the sound. See how to help your child to think of words that start with the sounds they land on.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku-5

 

Dlala nomntwana wakho umdlalo wentaka wamagama. Lo mdlalo uza kumnceda onwabele ukuziqhelanisa nokubiza izandi zoonobumba. Uza kuphinda aziqhelanise nokubiza izinto ezithile ezigxile kweso sandi. Bukela ividiyo. Qwalasela indlela yokuncedisa nokukhokela umntwana wakho xa engakwazi ukusibiza isandi. Jonga indlela onokumncedisa ngayo acinge ngamagama agxile kwisandi afike okanye awele kuso.

 

 

TIME Graad R

Boodskap 5

 

Speel die Woordvoël-speletjie saam met jou kind. Dit is ʼn prettige manier vir haar om te oefen om die klante te sê wat letters maak. Sy sal ook kan oefen om dinge op te noem wat met daardie klank begin. Kyk na die video. Vind uit hoe om jou kind te lei as sy nie die klank kan sê nie. Kyk hoe jy jou kind kan help om aan woorde te dink wat met die klanke begin waarop sy geland het.