Time Message three Grade R Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade R

Message 3

 

The Little Book stories have simple sentences linked to the pictures on each page. You can collect and store the little books in a container and your child will have their own little library to enjoy whenever they want to. Little books make story time fun!

Click below to listen to the text

Once you have folded the little book, page through it and talk about each picture with your child. Then read the title of the book and the sentences on each page. Point to the words as you read. Encourage your child to tell the story with you if they would like to. When you are finished reading, ask your child what they liked best about the book. By paging through the book, they are learning what it feels like to be a reader!

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku 3

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Wakuba ugqibile ukuyisonga incwadi encinci, yityhile uze uncokole kunye nomntwana wakho ngomfanekiso ngamnye. Emva koko, funda isihloko sencwadi kunye nezivakalisi kwiphepha ngalinye. Wakhombe amagama njengokuba uwafunda. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba abalise kunye nawe ibali ukuba uyafuna. Xa ugqibile ukufunda, mbuze umntwana wakho ukuba yiyiphi eyona nto ayithande kakhulu kule ncwadi. Ngokutyhila incwadi, utsho afunde ukuba kunjani ukuba ngumntu ofundayo!

 

 

TIME Graad R

Boodskap 3

 

Die Klein Boekie-stories bevat eenvoudige sinne wat met die prente op elke bladsy verband hou. Jy kan die boekies versamel en in ʼn houer bêre sodat jou kind sy eie klein biblioteek het om enige tyd te geniet. Klein boekies maak storietyd pret!

Klik hieronder om na teks te luister

Nadat jy die klein boekie gevou het, blaai daardeur en gesels met jou kind oor elke prent. Lees dan die titel van die boekie en die sinne op elke bladsy. Wys na die woorde terwyl jy lees. Moedig jou kind aan om die storie saam met jou te vertel as hy wil. Wanneer jy klaar gelees het, vra jou kind van watter deel hy die meeste gehou het. Jou kind leer hoe dit voel om ʼn leser te wees wanneer hy ʼn kans kry om deur die boek te blaai!