Time Message two Grade 1 Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 2

 

The Activity Record is a way to motivate and encourage your child and to give feedback to your child’s teacher.

Click below to listen to the text

When your child has completed an activity, praise them for what they’ve done and then let them colour in only the star that matches that activity. This will motivate and encourage your child to keep going and to try new things. Share the activity record with your child’s teacher. It is valuable for the teacher to see how well your child is learning at home.

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku 2

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa umntwana wakho ewugqibile umsebenzi, mncome uze umcele ukuba afake umbala kwinkwenkwezi ehambelana naloo msebenzi. Oku ke kuza kumkhuthaza umntwana wakho ekubeni aqhube futhi afune ukuzama ukwenza izinto ezintsha. Nakuyigqiba imisebenzi ekwipekhi yithumele kutitshala irekhodi yemisebenzi. Kaloku kubalulekile ukuba utitshala abone ukuba uqhuba njani ekufundeni ekhaya umntwana wakho.

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 2

 

Klik hieronder om na teks te luister

Compact Audio Player Error! You must enter the mp3 file URL via the "fileurl" parameter in this shortcode. Please check the documentation and correct the mistake.

Prys jou kind wanneer sy ʼn aktiwiteit voltooi het, en laat haar slegs die ster wat by daardie aktiwiteit pas, inkleur. Dit sal haar motiveer en aanmoedig om aan te hou en om nuwe dinge op die proef te stel. Deel die aktiwiteitsrekord met jou kind se onderwyser. Dit is waardevol vir die onderwyser om te sien hoe goed jou kind by die huis leer.