Time Message six Grade 1 Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 6

 

Click below to listen to the text

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku 6

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Zonwabise ngokuziqhelanisa nesandi esinye ngexesha xa udlala lo mdlalo. Khumbula ukubiza izandi ezenziwa ngoonobumba, umzekelo, m-m-m ku mama okanye ku mamela kunye no s-s-s ku sisi naku susa. Xa umntwana wakho efumana ubunzima ekukhumbuleni onke la magama phambi kokuba ongeze elinye, wabize kunye naye amagama de akwazi ukuwabiza eyedwa. Yekani ukudlala xa umbona ukuba uphelelwa ngumdla okanye uyasokola. Uze ukhumbule ke ukuba ukuze umntu akwazi ukuphulaphula ngenyameko kufuneka aziqhelise kuqala!

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 6

 

Klik hieronder om na teks te luister

Dit is pret om saam met jou kind te oefen om een klank op ʼn slag te klank terwyl julle hierdie speletjie speel. Onthou om die letterklanke te sê, byvoorbeeld mmm vir masker en mamma en sss vir slang en sokkie. As jou kind sukkel om al die woorde te onthou voordat hy nog een byvoeg, sê die woorde saam met hom totdat hy gereed is om dit op sy eie te probeer. Hou op speel as jou kind gefrustreerd raak of belangstelling verloor. Onthou, dit neem tyd om te leer om goed te luister!