Time Message six Grade 1 term three 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 6

Enjoy listening together to the read aloud story, Koketso’s party shoes.

Click below to listen to the text

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku 6

Yonwabelani ukuphulaphula kunye nomntwana wakho ibali eliza kufundwa ngokukhwaza elithi, Izihlangu zetheko zikaKoketso.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 6

Geniet dit om saam na die Hardoplees-storie, Koketso se partytjieskoene, te luister.

Klik hieronder om na teks te luister