Time Message seven Grade 1 Term three 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 7

There are words that we use often when we are writing. Let your child practise writing these words in fun ways so that when they use them in their writing, they don’t have to think too hard about how to spell them.

Click below to listen to the text

Keep a list of the words your child uses often. Some of these words can’t be sounded out, for example: ‘the’, ‘they’, ‘said’ or ‘come’. You could start by using the words in the caterpillar game in your TIME pack. Choose a word, say it with your child and then take the word away. Next, encourage your child to practice forming the word in all the fun ways we suggest in this TIME programme – in the air, in the sand with a stick, with playdough, and in lots of different colours.

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku 7

Sinamagama esiwasebenzisa rhoqo xa sibhala. Nika umntwana wakho ithuba lokuziqhelanisa nala magama ngendlela eyonwabisayo khonukuze xa ewasebenzisa kwizinto azibhalayo, angasokoli abe ecinga ngendlela apelwa ngayo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Yenza uluhlu lwala magama asetyenziswa qho ngumntwana, ulugcine. Amanye ala magama aza kuba mafutshane kakhulu, umzekelo, ‘le’, ‘lo’, ‘mna’, ‘yam’.
Ungaqala ngokusebenzisa amagama akumdlalo weCaterpillar okwipekhi yakho yeTIME. Khetha igama, libize nomntwana wakho uze ulisuse emva koko. Khuthaza umntwana wakho ukuba aziqhelanise nokwakha igama ngeendlela ezonwabisayo ezinikwe kule nkqubo yeTIME – emoyeni, esantini, ngoluthi, ngentlama yokudlala, nangemibala emininzi eyahlukileyo.

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 7

Ons gebruik party woorde gereeld wanneer ons skryf. Laat jou kind op prettige maniere oefen om hierdie woorde te skryf sodat hul nie te hard hoef te dink hoe dit gespel word wanneer dit in hulle skryfwerk gebruik word nie.

Klik hieronder om na teks te luister

Maak ʼn lys van die woorde wat jou kind gereeld gebruik. Party van hierdie woorde sal nie geklank kan word nie, byvoorbeeld ‘die’ en ‘ʼn’. Jy kan begin deur die woorde in die Ruspe-speletjie in jou TIME-pak te gebruik. Kies ʼn woord, sê dit saam met jou kind en neem dan die woord weg. Moedig nou jou kind aan om op al die prettige maniere wat ons in hierdie TIME-program voorstel, te oefen om die woord te vorm – in die lug, met ʼn stok in die sand, met speeldeeg, in verskillende kleure.