Time Message nine Grade 1 Term three 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 9

Once you and your child understand how to play this addition and subtraction card game it can be played many times over. You can also use the cards to play the snap or memory games.

Click below to listen to the text

Have fifteen counters available when you prepare this game and encourage your child to use these counters if they want to. Counters can be anything you have a lot of inside or outside of your home. Your child can enjoy looking for 15 similar things to use. Children can also use their fingers or they can work out the answers on paper if they want to. If your child is enjoying the game and wants to carry on playing, you can make more addition and subtraction cards but keep the total of the sums below 15.

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku 9

Xa sele niyiqonda indlela yokudlala umdlalo wekhadi wokudibanisa nokuthabatha, ningawudlala niwuphindaphinde. Ningasebenzisa amakhadi ze nidlale nilandele imiyalelo yomdlalo wokuGxuphuleka okanye owokuKhumbula.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa ulungiselela ukudlala lo mdlalo yiba nezinto zokubala ezilishumi elinesihlanu uze umkhuthaze umntwana wakho ukuba azisebenzise ukuba uyafuna. Ungasebenzisa nantoni onayo engaphakathi okanye engaphandle kwikhaya lakho wenze izinto zokubala. Umntwana wakho angakuvuyela ukufumana ithuba lokukhangela izinto ezifanayo ezili-15 eniza kuzisebenzisa.
Abantwana basenokusebenzisa iminwe yabo okanye babhale ephepheni bazame ukufumana iimpendulo xa bethanda kanjalo.
Ukuba umntwana wakho uwonwabele umdlalo kwaye ufuna ukuqhubeka adlale, ungongeza wenze amanye amakhadi okudibanisa nokuthabatha kodwa ke lona inani eliza kuphuma xa kudityaniswa libe ngaphantsi kwe-15.

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 9

Wanneer jy en jou kind verstaan hoe om hierdie optel- en aftrek-kaartspeletjie te speel, kan julle dit gereeld speel. Julle kan ook die kaarte gebruik en volgens die reëls van “Snap”- of geheuespeletjies speel.

Klik hieronder om na teks te luister

Hou vyftien speelmunte gereed wanneer jy hierdie speletjie voorberei en moedig jou kind aan om hierdie speelmunte te gebruik as hy wil. Die speelmunte kan enigiets wees wat jy in of buite die huis het. Jou kind sal dit geniet om 15 soortgelyke dinge te soek om te gebruik. Kinders kan ook hul vingers gebruik of merke op ʼn papier maak om die antwoorde uit te werk as hulle wil. As jou kind die speletjie geniet en verder wil speel, kan jy nog optel- en aftrek-kaarte maak, maar hou die totaal van die somme wat jy skryf onder 15.