Time Message two Grade R term four 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade R

Message 2

Learning to write letters and numbers takes time. Children need good small muscle control and lots of practice to form letters and numbers correctly.

Click below to listen to the text

Children develop their big muscles first and later their small muscles strengthen. Let your child use different parts of their bodies to copy the shape of letters and numbers. They can use big movements to make the shapes in the air or they can draw outdoors with chalk on a hard surface.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku 2

Ukufunda ukubhala oonobumba namanani kuthatha ixesha elide. Abantwana kufuneka babe nezihlunu ezincinci ezomeleleyo, bakwazi nokuzilawula izihlunu zabo kwaye baziqhelanise kangangoko nokwakha amanani noonobumba ngokuchanekileyo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Izihlunu ezikhulu zizo eziqale zikhule ebantwaneni ze emva koko komelele izihlunu ezincinci. Mcele umntwana wakho ukuba asebenzise amalungu akhe ahlukeneyo omzimba akope iimilo zoonobumba namanani. Bangasebenzisa iintshukumo ezinkulu xa besakha iimilo zoonobumba anamanani emoyeni okanye bazobe ngetshokhwe phandle kwindawo eqinileyo.

 

 

TIME Graad R

Boodskap 2

Dit verg tyd om te leer om letters en getalle te skryf. Kinders moet goeie beheer van hul klein spiere hê en baie oefen om letters en getalle reg te kan vorm.

Klik hieronder om na teks te luister

Kinders ontwikkel eers hul groot spiere en later versterk die klein spiere. Laat jou kind verskillende dele van haar lyf gebruik om die vorm van die letters en getalle te maak. Sy kan groot bewegings gebruik om die vorms in die lug te maak of dit buite met kryt op ʼn harde oppervlak doen.