Time Message four Grade R Term four 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade R

Message 4

To read and write, children need to be able to see the similarities and differences between letters. Children get to develop this skill when they compare two pictures and identify what is different between the two.

Click below to listen to the text

Follow the instructions and play the Shape spot the difference game with your child. If your child struggles to see the differences, guide them by saying something like, “Look, this train has two smoke circles. What’s different about the smoke circles of the other train?” Spotting the difference between objects will help your child recognise the differences between letters like ‘b’ and ’d’.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo woku 4

Ukuze bakwazi ukubhala nokufunda abantwana, kufuneka bakwazi ukubona umahluko kunye nezinto ezifanayo koonobumba. Esi sakhono siyaphuhla ebantwaneni xa bethelekisa imifanekiso emibini baze bachonge izinto eyahluke ngazo imifanekiso.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Landela imiyalelo nize ndlale umdlalo othi, Chonga umahluko kunye nomntwana wakho. Ukuba uyasokola ekuboneni umahluko umntwana, mkhokele uthi, “Jonga, lo loliwe unezangqa ezibini eziphuma umsi. Ingaba umsi komnye uloliwe wahluke njani wona?” Ukuchonga umahluko phakathi kwezinto ezimbini kuza kumnceda umntwana wakho akwazi ukubona umhluko koonobumba abafana no ‘b’ kunye no ‘d’.

 

 

TIME Graad R

Boodskap 4

Kinders moet die ooreenkomste en verskille tussen letters kan sien om te kan lees en skryf. Kinders ontwikkel hierdie vaardigheid wanneer hulle twee prente vergelyk en die verskille tussen die twee identifiseer.

Klik hieronder om na teks te luister

Volg die instruksies en speel die Soek die verskille-speletjie met jou kind. As jou kind sukkel om die verskille raak te sien, lei hom deur iets te sê soos, “Kyk, hierdie trein het twee stoomkringe. Hoe verskil dit van die stoomkringe van die ander trein?” Deur die verskille tussen voorwerpe raak te sien, sal jou kind leer om die verskille tussen letters soos ‘b’ en ‘d’ te herken.