Nikeza amagama

Bewazi ukuthi izikhathi zokudla ziyisikhathi esihle sokufunda amagama amasha! Ungawacabanga amagama ongawasho lapho umntwana edla noma ephuza? Read More

Ukuwisa izikitili

Uthi bewazi ukuthi ukubala kusetshenziswa nsuku zonke futhi kubalulekile kubantwana ukuba babone ukuthi ubala izinto ezahlukahlukene ezikuzungezile usuku lonke? Read More

ukuqamba kanye nokufanisa imibala

Ubuwazi ukuthi ukuqaphela, ukuqamba kanye nokufanisa imibala yinto esiyisebenzisa ezimpilweni zethu zansuku zonke. Abantwana badinga usizo ukuze babheke ngokucophelela futhi baqaphele izinto ezifanayo noma ezihlukile. Read More

Khombisa umntwana wakho ukuthi uyajabula uma ezama ukukhuluma

Ubuwazi ukuthi abantwana uma besebancane  bathanda ukubona ubuso babazali babo. Kulesi sithombe umntwana uthinta ikhala likamama wakhe ngakho-ke umama wakhe uyalisho futhi uyaliphinda leli gama – ‘ikhala’. Read More

masenze kunye isicengcelezo okanye ingoma

Emfanekisweni, utata nomntwana wakhe benza kunye isicengcelezo. Basenze kunye ke amaxesha amaninzi khonukuze umntwana azi ukuba kuza kulandela ntoni aze alungele ukwenza izijekulo ezihambelana nesicengcelezo okanye ingoma leyo. Read More

Khuluma ngalokhu okwenzayo

Uthi bewazi ukuthi izingane kanye nabantwana abancane baqonda kangcono uma ngabe bekwazi ukukusho lokho enikwenzayo. Uma ngabe unontwana wakho khuluma kakhulu ngenisuke nikwenza nangesikhathi nikwenza noma nenza imisebenzi yansuku zonke. Read More

Umafihlelana

Uthi bewazi ukuthi ukudlala umdlalo umafihlelana kwenza umntwana wakho abematasatasa aphinde afunde ukuba nelukuluku lokwazi ngesikhathi nikhuluma futhi nizithokozisa kanye naye? Read More

Joyina uMtapo wolwazi.

Uthi bewazi ukuthi iMitapo yolwazi ivamise ukuba nezincwadi ezikhethekile zezingane kanye nezabantwana abancane? Read More

Yenza amakhadi ezithombe afanayo

Ubuwazi ukuthi imidlalo elula yezithombe ezifanayo izosiza umntwana wakho ukuba abone imininingwane futhi athuthukise amakhono akhe okulalela kanye nawolimi, futhi ingadlalwa kusukela eminyakeni engaba mibili ubudala. Read More

Amabhokisi okuposa

Abantwana bayathanda ukuthatha izinto bazifake. Lomsebenzi othokozisayo usiza ngezindlela eziningi lapho singabala ukulekelela kokukhula kwemisipha emincane ezandleni zomntwana wakho, ukukhulisa ukuxhumana phakathi kwamehlo nezandla kanye nokumfundisa ukuxazulula izinto ngesikhathi esisodwa. Read More