TIME IBakala 1

Umyalezo wesi-2

 

Amabali akwiiNcwadi eziNcinci anezivakalisi ezilula ezihambelana nemifanekiso kwiphepha ngalinye. Ungaziqokelela uze uzigcine kwinto onokuzifaka kuyo ukuze umntwana wakho abe nethala lakhe elincinci leencwadi aza kulonwabela nanini na xa efuna. Iincwadi ezincinci zenza ukuba ixesha lamabali libe mnandi!

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Wakuba ugqibile ukuyisonga incwadi encinci, yityhile uze uncokole kunye nomntwana wakho ngomfanekiso ngamnye. Emva koko, funda isihloko sencwadi kunye nezivakalisi kwiphepha ngalinye. Wakhombe amagama njengokuba uwafunda.

Mkhuthaze umntwana wakho ukuba afunde kunye nawe, ukuba umntwana wakho uzithembe ngokwaneleyo, angazama ukuzifundela, akhombe igama ngalinye. Zama ukumnika ixesha elaneleyo lokucinga ukuba lithini na igama uze umfundele ngokwakho igama xa engakwazi ukulibiza.
Ungaze umyeke esokola, nceda umncedise.

Ividiyo: Uyisonga njani incwadi encinci