TIME IBakala 1

Umyalezo wesi-3

 

Ninomntwana wakho dlalani umdlalo weAlfabhethi – le yindlela eyonwabisayo umntwana wakho aza kufunda ngayo ukuba bakhangeleka njani oonobumba bealfabhethi kwaye sithini isandi sikanobumba ngamnye. Thatha ixesha lakho, ungangxami futhi ukonwabele ukufunda kunye nomntwana wakho.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa