TIME IBakala 1

Umyalezo wesi-4


Ukubhala nokuzoba kufuna umntu acinge futhi acwangcise, kuyabonwabisa abantwana kwaye ngumsebenzi wokwenyani wengqondo!

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa abantwana bezoba batsho baqonde ukuba into eyinyani inako ukwenziwa ephepheni ibe ngumfanekiso. Eli ke linyathelo elibalulekileyo kubantwana abancinci. Xa umntwana eqalisa ukuzoba okukuqala, angenza nje imitshithi ephepheni. Kubalulekile ke ukubakhuthaza nokubaxhasa abantwana kwesi sigaba. Akufunekanga ukuba uyigxeke imizobo yabo okanye ubayalele ukuba bayiphucule ngokuthi bakope owakho umzobo. Kuthatha ixesha elide ukufunda isakhono esitsha kwaye kufuneka ubani aziqhelanise nesi sakhono kwindawo ekhuselekileyo. Ukuba siyabahleka abantwana xa benze impazamo okanye sibahlaze, abazukukwazi ukuba nesibindi sokuphinda bazame kwakhona.

Mncedise umntwana wakho acinge ngento anqwenela ukuyizoba uze umyeke ke azame. Lonke ixesha mnike ixesha lokuzama nelokupela amagama ngeli xesha umkhokela. Ukuba umntwana wakho uyakwazi ukunakana oonobumba abathile kunye nezandi ezenziwa ngaba nobumba, ungamkhuthaza uthi, “Ingaba eli gama ligxile kwesiphi isandi? Ingaba uyakwazi ukubhala laa nobumba? Ingaba kulandela esiphi isandi?” Akufunekanga ke ukuba umyeke esokola umntwana wakho, ungamncedi. Khumbula kaloku ukuba kubalulekile ukuba umntwana wakho azive onwabile kwaye ezithembile kwimizamo yakhe yokubhala. Akulunganga ukuba azive ngathi uyavavanywa futhi kufuneka igama ngalinye lichaneke. Umntwana wakho usenokushiyelela oonobumba futhi awapele ngokungachanekanga amagama. Oku kulungile.  Ukubhala komntwana wakho kuza kukhula njengokuba lihamba ixesha ngoko ke mncome ze umkhuthaze kakhulu kuhambo lwakhe lokuba ngumbhali.

Ncoma amalinge akhe okubhala uzame ukuba ungamlungisi kakhulu. Bayonwaba xa beziva bephumelela kwaye ke xa bonwabile  baza kuziqhelanisa rhoqo futhi bakhuthazeke baqhubekeke nokubhala.