TIME IBakala R

Umyalezo wesi-7


Khawukhe ukhangele indawo ethe cwaka neniza kuhlala kakuhle kuyo. Yijonge yonke imisebenzi phambi kokuba ubekele bucala imizuzu engama-20 yokusebenza nomntwana wakho. Eli ke lixesha elizolileyo lokufunda oza kuthi ukhulise ngalo ukuzithemba komntwana wakho ngokuthi uphawule wenjenje “Ndiyayithanda indlela ocinga ngayo, zama ukuqhubeka uza kuyichana”.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Ukufunda ukubhala oonobumba kunye namanani iileta kufuna ukuba umntu aziqhelanise kangangoko anako. Kuyabonwabisa kwaye kuyabanceda kakhulu abantwana ukubhala oonobumba namanani ngezixhobo ezahlukileyo, bangasoloko besebenzisa iipensile namaphepha.

Ningasebenzisa uluthi nibhale ngalo esantini okanye umnwe nibhale kwitreyi enerayisi okanye eneswekile. Ningayisebenzisa kanti netshokhwe nibhale ngayo edongeni okanye phantsi kwindawo eqinileyo. Kulula, kuyakhawuleza ukwenziwa kwentlama yokudlala kwaye intlama yokudlala yenye indlela eyonwabisayo yokuziqhelanisa nokwakha oonobumba kunye namanani. Khumbula ke, uza kuyifumana iresiphi elula yokwenza intlama yokudlala kwipowusta yabazali yeTIME.