TIME IBakala 1

Umyalezo wesi-8


Ukuzoba nokubhala zindlela ezibalulekileyo zomntwana wakho ezincedisana nokuvelisa iingcinga neembono zakhe. Mnike ithuba elaneleneyo lokwenza oku khonukuze abone indlela othi ukusebenzise ngayo ukubhala wena xa usenza izinto zakho zesiqhelo. Ezi zinto zingaquka ukubhala uluhlu lwezinto oza kuzithenga, amakhadi omhla wokuzalwa, imiyalezo eya kutitshala kunye nemiyalezo ehanjiswa ngefoni.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Emva kokuba ewuzobile umfanekiso umntwana wakho, mcele ukuba akuncokolele ngomfanekiso wakhe ze abhale into ethile emalunga nomfanekiso. Nika umntwana wakho ixesha khonukuze azame ukupela amagama njengokuba umkhokela kodwa ke kufuneka ungamyeki asokole xa engakwazi.

Mncedise umntwana wakho ngokuthi umcele ukuba azame ukubhala isandi sokuqala segama ngalinye. Ukuba ukhangeleka enexhala lokuzibhalela, mbuze ukuba ungambhalela na indawo ezithile zebali. Bhala amagama njengokuba ethetha ukuze abone igama ngalinye xa ulibhala. Ukuncokola nomntwana wakho ngezinto azibhalayo kumenza aqonde ukuba into aza kuyithetha ibalulekile kwaye uyayincoma. Oku ke kuza kukhulisa ukuzithemba kwakhe futhi aqhubeke ebhala. Kwakhona kuza kumnceda alungele izakhono aza kuzisebenzisa esikolweni nasekhaya.