TIME IBakala 1

Umyalezo we-9


Abantwana bayakonwabela ukwabelana ngezimvo zabo futhi bayavuya xa abantu abadala abahleli nabo bebonisa umdla kwinto abayithethayo. Amabali emifanekiso emiKhulu inika umntwana wakho ithuba lokufunda amagama amatsha aze abuze imibuzo futhi afumane nethuba lokukhulisa isakhono sakhe sokucinga nokuqiqa.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa wena nomntwana wakho nisebenza kunye kwibali lomfanekiso omKhulu, nceda usebenzise imibuzo esikunike yona khonukuze uvuselele ngayo incoko emalunga nezinto azibonayo. Incoko ethe gabalala engafuni zimpendulo ezingu ‘ewe’ okanye u ‘hayi’ iya kubaluncedo ekukhuliseni isakhono solwimi somntwana wakho. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba ancokole ngezinto ezisemfanekisweni nendlela ezimkhumbuza ngayo ngamava akhe.

Ungazama ukusebenzisa eminye yale mibuzo ilandelayo: Kuza kwenzeka ntoni xa…?
Chaza ukuba kutheni ucinga njalo. Ucinga ntoni ngale nto?
Eyona ndawo ndiyithandayo yi…Khwandichazele ngeyona ndawo wena oyithandayo.
Le nto indikhumbuza ngexesha…Yiyiphi enye into ekukhumbuza yona le nto?

Akusoloko kulula emntwaneni ukuchaza iingcinga zakhe ngoko ke mnike ixesha lokucinga ngento ayibona emfanekisweni ze ayichaze ngamazwi akhe. Mncome, nokuba xa ephendula ubiza nje igama elinye.