TIME IBakala 1

Umyalezo we-11


Xa nidlala imidlalo yeebhodi nomntwana wakho, utsho afumane ithuba lokonwaba ngelixa afundayo abe futhi echitha ixesha kunye nawe. Yonwabelani ukudlala kunye umdlalo wentaka wamagama!

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa nidlala umdlalo weNtaka wamagama nomntwana wakho kuza kufuneka acinge ngamagama agxile kwizandi ezahlukileyo. Mkhokele kakuhle xa engakwazi ukucinga igama.

Ukuba uyasokola ukulifumana igama eligxile kwisandi u /d/ umzekelo, usenokuthi: “Ewe esi sisandi u /d/. Masike silaqaze ke ngoku apha egumbini sijonge ukuba asinakuyifumana na into egxile kwisandi u /d/.” Okanye, “Ingaba ukhona umntu omaziyo onegama eliqala ngesandi u /d/? Dudu? Ewe, ligama elichenekileyo elo! Wenze kakuhle. Igama ‘Dudu’ liqala ngesandi u /d/.” Ungamkhuthaza umntwana wakho ukuba akhangele izinto ezinamagama anesi sandi okanye acinge ngamagama abantu abaziyo.

Nokonwabele ke ukudlala nomntwana wakho imidlalo yeebhodi. Mncome uze usebenzise amazwi akhuthazayo njengokuba niqhuba nidlala.

Cofa kwividiyo engezantsi ukuze ufunde ukuba udlalwa njani umdlalo