TIME IBakala 1

Umyalezo 12


Ukuzoba nokubhala ziindlela ezibalulekileyo athi umntwana afunde ze abonise ngazo izinto azicingayo neengcamango zakhe. Nika umntwana wakho ithuba lokwenza oku rhoqo. Kufuneka umntwana wakho umnike ithuba lokuqwalasela imizekelo yokubhaliweyo kwindawo abahleli kuyo futhi ubabonise nawe indlela obhala ngayo xa usenza izinto zemihla ngemihla ezicwangcisiweyo. Ezi zinto ke zinokuquka ukubhala uluhlu lwezinto eziza kuthengwa, amacwecwe okanye amakhadi omhla wokuzalwa, imiyalezo eya kutitshala kunye nokubhala imiyalezo yefoni.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Mkhuthaze umntwana wakho xa ezama ukubhala kuba ufunda ukuvelisa into ayicingayo okanye indlela avakalelwa ngayo. Bonisa ukuba unomdla uze umncome umntwana wakho xa ebhala. Oku ke kuza kumenza azi ukuba into azama ukuyithetha ixabisekile kwaye uyayincoma. Khawukhe ucinge iindlela zokunika umntwana wakho ithuba lokubhala.

Angabhala amakhadi okanye amacwecwe, iileta ezilula, angabhala igama lakhe kwiqweqwe elingaphandle lencwadi yakhe okanye umcele akuncedise nibhale uluhlu lwezinto eziza kuthengwa. Mnike ithuba lokuzama ukuzibhalela amagama ngokwakhe umntwana. Amagama anzima usenokuwabhala ephepheni ukuze awakope xa besokola ukuwabhala. Mkhuthaze umntwana wakho ukuze akufune ukubhala futhi umnike amathuba amaninzi okwenza oko.