TIME IBakala 1

Umyalezo we-13


Umdlalo weNyekezu uncedisa umntwana ukuba akwazi ukwahlula amagama anoonobumba aba-3 babe zizandi ezahlukeneyo futhi uphinda ubancede bakwazi ukudibanisa izandi.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa abantwana bebazi oonobumba abali-12, bakulungele ukudibanisa oonobumba kunye ukuze bafunde amagama alula amafutshane. Onke amagama akumdlalo weNyekevu mafutshane kwaye abizeka lula. Abanye abantwana bangafumana ubunzima bokuva isandi esiphakathi okanye esikwilungu lokugqibela.

Lo mdlalo ke yindlela yokuzonwabisa neyokuziqhelanisa nokuva kwanokufunda izandi zamagama amafutshane. Ungadlalwa amaxesha amaninzi lo mdlalo kuqengqeleke iinyanga, khonukuze abantwana bafunde ukufunda. Uze ukhumbule ke ukuba akufunekanga umyeke umntwana wakho asokole ixesha elide ezama ukubiza igama. Ukuba uwonwabele umdlalo akhange umsokolise uza kukuvuyela ukuphinda awudlale kwakhona.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa