TIME IBakala R

Umyalezo we-14


Zama ukulungiselela umntwana wakho indawo eniza kukhululeka, futhi nikhuthazeke xa nisebenzela kuyo. Oko kuza kumnceda akwazi ukumilisela ingqondo yakhe ngokulula ngelixa ekonwabele ukwenza imisebenzi.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Imisebenzi yeTIME ingenziwa naphi na, okubalulekileyo kukuba umntwana asebenzele phezu kwendawo eqinileyo. Xa ungenayo itafile, usenokusebenzisa itreyi, ikhadibhodi okanye incwadi eneqweqwe eliqinileyo abeke phezu kwayo iphepha lomsebenzi. Kufuneka ukhumbule ke ukuba abantwana bacinga ngcono, baphulaphule ngcono futhi bakwazi ukugxila kwinto abayenzayo ngcono xa ecinyiwe umabonakude (iTV) okanye unomathotholo xa besebenza.

Sizibonile iifoto neevidiyo ezintle ezibonisa indlela abonwaba nabazithemba ngayo abantwana xa abazali bebancoma bebakhuthaza ngemizamo nangomsebenzi abawenzayo. Xa umntwana wakho ephendula imibuzo esebenzisa igama elinye okanye amagama ambalwa, nceda uyamkele loo mpendulo. Akubalulekanga ukuba umntwana wakho ayiphendule yonke imibuzo ngesivakalisi esipheleleyo okanye akope izivakalisi zakho. Kufuneka umntwana wakho asoloko elonwabela ixesha elikhethekileyo lokufunda kunye nawe.