TIME IBakala 1

Umyalezo we-15


Ubusazi ukuba xa umntwana esebenzisa iminwe yakhe, le yenye yeendlela zokumncedisa akwazi ukubala futhi akwazi nokufumana iimpendulo xa esenza iisam? Inyani yeyokuba phambi kokuba bakwazi ukuwabiza amanani, abantwana abaninzi bakubonisa ukuqonda amanani ngeminwe yabo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Musa ukumtyhafisa umntwana xa esebenzisa iminwe yakhe ekubaleni naxa esenza iisam. Xa esenza oku usebenzisa indlela yokwenene nelungileyo yokuzinceda xa ebala. Mncedise umntwana wakho xa ebala naxa esenza iisam ngokuthi nisebenzise izinto ezininzi ezahlukileyo.

Xa kufuneka esombulule into emalunga namacephe ekufuneka abekwe etafileni, sebenzisa amacephe okwenyani. Xa kusonjululwa ingxaki yokwabela abahlobo iziqhamo, sebenzisa iziqhamo zokwenyani. Xa ungenazo izinto zokwenyani, ungasebenzisa amaqhosha, iiphegzi, iziciko zeebhotile okanye amatye namagqabi onokuwafumana egadini.