TIME IBakala R

Umyalezo we-15


Ukufunda ukuzoba nokubhala oonobumba kunye namanani kufuna ukuba umntu abe nexesha elininzi lokuziqhelanisa. Kubalulekile ke ukuba abantwana bafundiswe indlela yokubumba oonobumba namanani ngendlela echanekileyo.

Click below to listen to text

Khawukhe uzame ukufumanisa ukuba umntwana wakho ukufunda njani ukubhala unobumba kunye nenani ngalinye eklasini khonukuze nawe umfundise ngolo hlobo ekhaya. Jonga iithempleyithi zoonobumba nezamanani kwipekhi yakho yemisebenzi kuba ziza kukukhokela. Qala echaphazeni elikwithempleyithi.

Landela icala eliya ngakulo utolo ungayisusi ephepheni ikhrayoni yakho. Ukuba kufuneka zimbini iintshukumo zokubumba unobumba okanye inani, phinda uyibeke kwichaphaza lesibini ikhrayoni yakho uze ulandele kwakhona icala eliya ngakulo utolo ungayisusanga ephepheni ikhrayoni yakho. Umntwana wakho angaziqhelanisa amaxesha amaninzi esebenzisa umbala owahlukileyo kwixesha ngalinye. Xa esenza oku ke umntwana wakho, wenza unobumba ongumnyama.