TIME IBakala 1

Umyalezo we-16


Ukufunda amagama asetyenziswa rhoqo kuyamncedisa umntwana wakho ekubeni akwazi ukufunda nokubhala ngokulula.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Kuluncedo kakhulu ukwazi amagama asetyenziswa rhoqo kuba siyawabona kwaye siyawasebenzisa lonke ixesha. Onke amagama esiXhosa, amagama athile eAfrikansi nawesiNgesi asetyenziswa rhoqo, anako ukubizwa avakale. Kodwa ke ekugqibeleni, umntwana wakho uza kubanako ukuwanakana kwangoko la magama.

KwisiNgesi nakwiAfrikansi, maninzi amagama anokufakwa nje engqondweni kuba awakwazi ukuba angabizwa avakale. Ukudlala imidlalo eza kunika ithuba lokuziqhelanisa nala magama aluncedo, aza kubonwa rhoqo futhi asetyenziswe qho ngumntwana wakho kuza kumnceda kakhulu atsho akwazi ukufunda nokubhala ngokulula.