TIME IBakala R

Umyalezo we-17


Abantwana bafunda kakhulu xa bedlala futhi bonwabile.

Click below to listen to text

Umntwana wakho ufunda izinto ezininzi xa edlala imidlalo eneentshukumo. Izihlunu zakhe ezincinci nezikhulu ziyomelela ngelixa afunda amagama amatsha neentshukumo ezintsha. Bafunda ukumamela ze balandele imiyalelo kwaye bakwafunda nokunikana amathuba.

Ukudlala kuyamnceda akwazi ukukhulisa isakhono sokuyila, umntwana wakho, futhi akwazi nokusebenzisa umfanekiso ngqondweni. Zama ukunika umntwana wakho amathuba amaninzi okuzidlalela yedwa nawokudlala nabanye. Bangazidlalela ngaphakathi endlwini okanye phandle, okanye balandele imiyalelo nemigaqo elula.