TIME IBakala 1

Umyalezo we-19


Ukukhangela ixesha elilungele ukufunda kunye

Click below to listen to text

Ingaba ukufumanisa kunzima ukudala ixesha lokuxhasa ukufunda ekhaya? Uyakufumanisa ke ukuba ixesha elilungileyo lokusebenza nomntwana wakho lelasemva kwesikolo okanye emva kwemini. Abazali kunye nabantu abagcina abantwana bafika ekhaya ngorhatya.

Oku kuthetha ukuba kufuneka umkhuthaze umntwana wakho ukuba enze imisebenzi yeTIME ngexesha ubhuti okanye usisi wakhe omdala esenza owakhe umsebenzi. Usenokuzama phambi kokuba nilale xa sele nigqibe ukwenza yonke into kodwa ke ningasebenzi xa ubona ukuba umntwana wakho udiniwe. Ikhaya ngalinye lahlukile kwaye ninosapho lwakho niza kuyibona eyona ndlela kunye nexesha elilungileyo.