TIME IBakala R

Umyalezo we-20


Ukunceda umntwana wakho akwazi ukumilisela ingqondo

Click below to listen to text

Amakhaya ethu asoloko exakekile. Xa uqwalasela ukuba umntwana wakho akakwazi ukumilisela ingqondo xa ezoba okanye ebhala kufuneka umkhuthaze ngokuthi ujonge le nto sele eyenzile uthi, “Ndiyayithanda le nto uyenzayo! Ucinga ukuba uza kwenza ntoni apha?” uze ke emva koko ukhombe into elandelayo amele kukuyenza. Ukuba umntwana wakho umbona engayimiliselanga ingqondo ngexesha lebali okanye ngexesha lomsebenzi wokuphulaphula ungenza oku kulandelayo:

  • yiphinde kakuhle into ogqiba ukuyithetha
  • mkhumbuze ukuba imbalwa imibuzo eseleyo phambi kokuba nigqibe
  • mchazele ukuba usebenza kakuhle nangona ngamanye amaxesha kunzima ukuba amilisele ingqondo kwinto ayenzayo.