TIME IBakala 1

Umyalezo we-21


Ukuze abantwana bakwazi ukufunda nokubhala kufuneka bazi indlela abakhangeleka ngayo oonobumba kwaye kufuneka bazi nesandi esenziwa ngunobumba ngamnye.

Click below to listen to text

Khomba kumfanekiso okwitshathi yealfabhethi uze uphulaphule indlela esibizwa ngayo isandi sokuqala okanye eso kugxilwe kuso.

Ukuze uqiniseke ukuba isandi ngasinye usibiza kakuhle, likhwaze igama xa ulibiza ukuze isandi esenziwa ngunobumba sicace kuwe. Khawukhe ukuzame ke oku!