TIME IBakala 1

Umyalezo we-23


Akufunekanga ude ube ungutitshala.

Click below to listen to text

Ukwenza imisebenzi yeTIME ekhaya kunceda umntwana wakho ukuba aziqhelanise nezakhono azifunde esikolweni. Xa esebenza umntwana wakho, mkhuthaze xa ebonisa inkqubela-phambili uze uchithe ixesha elincinci kwiimpazamo azenzayo. Ungamkhuthaza ngolu hlobo, “Uzame kakuhle ke.” okanye “Mhle ke lo msebenzi.”

Okanye “Phinda uzame sele uza kuyichana impendulo.” Ukuba umntwana wakho ufumana ubunzima ekwenzeni into ethile, nceda wazise utitshala wakhe malunga nayo yonke into oyiqaphelayo xa nisebenza ekhaya. Utitshala uza kuyivuyela kakhulu into yokuchitha kwakho ixesha nomntwana wakho futhi uza kukwazi ukumnceda umntwana wakho xa efuna ukuxhaswa.