TIME IBakala 1

Umyalezo we-24


Xa umntwana wakho eziqhelanisa namagama aza kuwabona rhoqo, oku kuthetha ukuba ukuzithemba kwakhe kuyaphucuka ngakumbi.

Click below to listen to text

Amanye amagama asetyenziswa rhoqo xa ethelekiswa namanye. Xa ewanakana ke umntwana wakho la magama, loo nto imnceda ukuba afunde ngokulula ngoko ke kulunge kakhulu ukuba adlale imidlalo eza kumnika ithuba lokuziqhelanisa nala magama.

Xa efumana ubunzima umntwana wakho, mncedise afunde nje isandi sokuqala segama uze ke emva koko umxelele ukuba lithini igama.

Click below to listen to watch video of how to play the game. 
Please find the game board in the Time materials pack that you already have received.