TIME IBakala R

Umyalezo we-24


Umdlalo wooNobumba kuManyathelo unceda abantwana batsho bakwazi ukutshatisa indlela akhangeleka ngayo unobumba kunye nesandi esenziwa ngunobumba lowo.

Click below to watch video of how to play the game.  Please find the game board in the Time materials pack that you already have received.