TIME IBakala 1

Umyalezo we-25


Imisebenzi yokubala iyamonwabisa umntwana wakho kwaye iyamncedisa ukuba akwazi ukukhumbula indlela alandelelana ngayo amanani.

Click below to listen to text

Ukwenza izicengcelezo zamanani nokucula iingoma ezinentshukumo kunye nomntwana wakho kuya kumnceda afunde amagama amanani. Nika umntwana wakho ithuba lokuba akhombe into nganye phakathi kweqela lezinto aze achaze ukuba zingaphi ke xa zizonke.

Ziqhelaniseni nokubala niye phambili ze niphinde nibuye umva nibala ngesi-1 nilandelise ngokubala ngesi-2, ngesi-5 nange-10. Oku kuza kumnceda umntwana wakho akwazi ukubeka izinto ngokwamaqela futhi abale ngokukhawuleza.