Time Message one Grade 1 Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

Time Grade 1

Message 1

The Activity Record is a way to motivate and encourage your child and to give feedback to your child’s teacher.

Click below to listen to the text

When your child has completed an activity, praise them for what they’ve done and then let them colour in the star that matches the completed activity. This will motivate and give your child confidence to keep going and to try new things. Share the Activity Record with your child’s teacher. It is important for the teacher to see how well your child is learning at home.

 

 

TIME IBanga loku- 1

Umyalezo woku-1

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa umntwana wakho ewugqibile umsebenzi, mncome uze umcele ukuba afake umbala kwinkwenkwezi ehambelana naloo msebenzi ugqityiweyo. Oku ke kuza kumkhuthaza umntwana wakho ekubeni aqhube ngokuzithemba futhi afune ukuzama ukwenza izinto ezintsha. Bonisa utitshala womntwana wakho iRekhodi yemisebenzi. Kaloku kubalulekile ukuba utitshala abone ukuba uqhuba njani ekufundeni ekhaya umntwana wakho.

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 1

Die Aktiwiteitsverslag is ’n manier om jou kind te motiveer en aan te moedig en vir jou kind se onderwyser terugvoering te gee.

Klik hieronder om na teks te luister

Prys jou kind wanneer hulle ’n aktiwiteit voltooi het, en laat hulle slegs die ster wat by daardie aktiwiteit pas, inkleur. Dit sal jou kind motiveer en aanmoedig en selfvertroue gee om aan te hou en om nuwe dinge op die proef te stel. Deel die Aktiwiteitsverslag met jou kind se onderwyser. Dit is waardevol vir die onderwyser om te sien hoe goed jou kind by die huis leer.