Time Message five Grade 1 Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

Time Grade 1

Message 5

Click below to listen to the text

TIME IBanga loku-1

Wesi- 5

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Khumbula ukubiza izandi ezenziwa ngoonobumba, umzekelo, m-m-m-m ku ‘mama’ okanye s-s-s-s ku ‘sisi’ naku ‘susa’. Xa umntwana wakho efumana ubunzima ekukhumbuleni onke la magama phambi kokuba ongeze elinye, wabize amagama kunye naye ade akwazi ukuwabiza eyedwa. Yeka ukongeza amagama xa umbona umntwana wakho ukuba akonwabanga kwaye uphelelwa ngumdla. Khumbula, ukuba ukumamela ngenyameko, sisiphumo sokuziqhelanisa!

TIME Graad 1

Boodskap 5

Klik hieronder om na teks te luister

Onthou om die letterklanke te sê, byvoorbeeld: m-m-m-m vir “masker” of “mielie” en s-s-s-s vir “slang” en “sokkie”. As jou kind sukkel om al die woorde te onthou voordat jy nog een byvoeg, sê die woorde saam met jou kind totdat hulle gereed is om dit self te probeer. Moenie nog woorde byvoeg as jou kind gefrustreerd raak of belangstelling verloor nie. Onthou, dit verg oefening om goed te kan luister!